MIMIC-IV demo data in the OMOP Common Data Model 0.9

File: <base>/2_achilles_json/conditionera_treemap.json (6,555 bytes)
{"CONCEPT_ID":[4145513,4140598,433753,320128,432867,197320,4138456,313217,439777,4008576,4064452,81902,432870,433736,319835,317576,442019,435517,437264,435515,434894,440383,46271022,317002,318800,255848,437827,442077,255573,192450,444044,372887,44784439,254061,764123,434610,4144111,319049,132797,261880,443597,437833,196236,440674,4089488,437390,201826,44782429,441829,75860,138384,140673,4187218,4193704,435243,442588,4209423,4282096,432585,317009,437247,436096,436962,4295261,434547,46271075,31317,196523,200528,4339214,435796,4270024,40479192,37394658,373995,259992,193688,42537730,444070,437779,434814,438398,436659,433163,435788,314666,439005,443447,45766207,4256228,198571,134736,40481043,44784631,45768910,437312,4065288,319843,45768812,318772],"CONCEPT_PATH":["NA||NA||NA||NA||ECG: sinus rhythm","NA||NA||NA||NA||ECG: sinus tachycardia","NA||NA||NA||NA||Alcohol abuse","NA||NA||NA||NA||Essential hypertension","NA||NA||NA||NA||Hyperlipidemia","NA||NA||NA||NA||Acute renal failure syndrome","NA||NA||NA||NA||ECG: sinus bradycardia","NA||NA||NA||NA||Atrial fibrillation","NA||NA||NA||NA||Anemia","NA||NA||NA||NA||Diabetes mellitus without complication","NA||NA||NA||NA||ECG: atrial fibrillation","NA||NA||NA||NA||Urinary tract infectious disease","NA||NA||NA||NA||Thrombocytopenic disorder","NA||NA||NA||NA||Obesity","NA||NA||NA||NA||Congestive heart failure","NA||NA||NA||NA||Coronary arteriosclerosis","NA||NA||NA||NA||Complication of procedure","NA||NA||NA||NA||Acidosis","NA||NA||NA||NA||Tobacco dependence syndrome","NA||NA||NA||NA||Hypo-osmolality and or hyponatremia","NA||NA||NA||NA||Acute posthemorrhagic anemia","NA||NA||NA||NA||Depressive disorder","NA||NA||NA||NA||Chronic kidney disease","NA||NA||NA||NA||Low blood pressure","NA||NA||NA||NA||Gastroesophageal reflux disease","NA||NA||NA||NA||Pneumonia","NA||NA||NA||NA||Pure hypercholesterolemia","NA||NA||NA||NA||Anxiety disorder","NA||NA||NA||NA||Chronic obstructive lung disease","NA||NA||NA||NA||Retention of urine","NA||NA||NA||NA||Acute tubular necrosis","NA||NA||NA||NA||Disorder of brain","NA||NA||NA||NA||Benign hypertensive renal disease with renal failure","NA||NA||NA||NA||Pleural effusion","NA||NA||NA||NA||Atherosclerosis of coronary artery without angina pectoris","NA||NA||NA||NA||Hyperkalemia","NA||NA||NA||NA||Gastroesophageal reflux disease without esophagitis","NA||NA||NA||NA||Acute respiratory failure","NA||NA||NA||NA||Sepsis","NA||NA||NA||NA||Atelectasis","NA||NA||NA||NA||Chronic kidney disease stage 3","NA||NA||NA||NA||Hypokalemia","NA||NA||NA||NA||Septic shock","NA||NA||NA||NA||Gout","NA||NA||NA||NA||Atrial pacing pattern","NA||NA||NA||NA||Hypoxemia","NA||NA||NA||NA||Type 2 diabetes mellitus","NA||NA||NA||NA||Chronic kidney disease due to hypertension","NA||NA||NA||NA||Hyperosmolality and or hypernatremia","NA||NA||NA||NA||Constipation","NA||NA||NA||NA||Acquired hypothyroidism","NA||NA||NA||NA||Hypothyroidism","NA||NA||NA||NA||Pneumonitis due to inhaled substance","NA||NA||NA||NA||Type 2 diabetes mellitus without complication","NA||NA||NA||NA||Alcohol dependence","NA||NA||NA||NA||Obstructive sleep apnea syndrome","NA||NA||NA||NA||Nicotine dependence","NA||NA||NA||NA||Major depression, single episode","NA||NA||NA||NA||Blood coagulation disorder","NA||NA||NA||NA||Asthma","NA||NA||NA||NA||Anemia of chronic disease","NA||NA||NA||NA||Chronic pain","NA||NA||NA||NA||Insomnia","NA||NA||NA||NA||Postmenopausal state","NA||NA||NA||NA||Complication of surgical procedure","NA||NA||NA||NA||Acute hypoxemic respiratory failure","NA||NA||NA||NA||Dysphagia","NA||NA||NA||NA||Diarrhea","NA||NA||NA||NA||Ascites","NA||NA||NA||NA||Secondary pulmonary hypertension","NA||NA||NA||NA||Dehydration","NA||NA||NA||NA||Acute non-ST segment elevation myocardial infarction","NA||NA||NA||NA||Chronic systolic heart failure","NA||NA||NA||NA||Severe sepsis","NA||NA||NA||NA||Delirium","NA||NA||NA||NA||Ventilator associated pneumonia","NA||NA||NA||NA||Clostridioides difficile infection","NA||NA||NA||NA||Coronary artery graft present","NA||NA||NA||NA||Tachycardia","NA||NA||NA||NA||Streptococcal infectious disease","NA||NA||NA||NA||Late effect of medical and surgical care complication","NA||NA||NA||NA||Leukocytosis","NA||NA||NA||NA||Iron deficiency anemia","NA||NA||NA||NA||Deficiency of macronutrients","NA||NA||NA||NA||Disorder of phosphorus metabolism","NA||NA||NA||NA||Old myocardial infarction","NA||NA||NA||NA||Chronic alcoholism in remission","NA||NA||NA||NA||Iatrogenic hypotension","NA||NA||NA||NA||Non-rheumatic mitral valve stenosis with regurgitation","NA||NA||NA||NA||Respiratory failure","NA||NA||NA||NA||Cardiogenic shock","NA||NA||NA||NA||Backache","NA||NA||NA||NA||Acute on chronic diastolic heart failure","NA||NA||NA||NA||Pain due to neoplastic disease","NA||NA||NA||NA||Uncomplicated asthma","NA||NA||NA||NA||Bleeding","NA||NA||NA||NA||EKG: atrial flutter","NA||NA||NA||NA||Mitral valve disorder","NA||NA||NA||NA||Anemia in chronic kidney disease","NA||NA||NA||NA||Disorder of pericardium"],"NUM_PERSONS":[91,65,60,53,47,32,28,27,25,24,23,22,20,20,20,19,19,19,18,18,18,16,16,16,15,15,15,15,14,14,14,14,14,13,13,13,13,13,12,12,12,11,11,11,11,11,11,11,10,10,10,10,10,10,10,9,9,9,9,9,9,9,9,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6],"PERCENT_PERSONS":[0.91,0.65,0.6,0.53,0.47,0.32,0.28,0.27,0.25,0.24,0.23,0.22,0.2,0.2,0.2,0.19,0.19,0.19,0.18,0.18,0.18,0.16,0.16,0.16,0.15,0.15,0.15,0.15,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.12,0.12,0.12,0.11,0.11,0.11,0.11,0.11,0.11,0.11,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06],"LENGTH_OF_ERA":[4.85294,3.92958,3.07595,8.18889,9.88298,12.17241,1.62069,12.46809,12.05405,8.2,4.42857,11.87879,12.88,13.14286,15.73171,8.76923,17.5,12.29167,9.75,12.32143,12.73913,7.57143,8.18182,10.52941,8.7619,10.2,9.74074,8.94118,13.69565,11.53333,15.28571,12.86667,11.43478,10.61538,13.25,11.70588,8.35294,18.23077,14.625,13.5,16.08696,14.45455,16.09091,12.27273,0.58333,11.91667,11.22581,13.27778,17.91667,10.1,12.91667,15.51613,15.4,12.26316,10.35714,12.52632,6.86364,15.95455,15.9,10.30769,15,9.88235,7,0.25,11.25,14.3,20.125,15.66667,14.6,8.5,5.55556,9.875,7,11.625,15.66667,20.14286,13.28571,17.26667,11.28571,13,8.11111,7.14286,6.42857,21.5,14.71429,11.42857,9.16667,12.33333,9.85714,11.5,12.71429,5.55556,16,24.71429,7.18182,12.5,0.42857,18.28571,6.9,7.33333]}