MAMEM SSVEP Database 1.0.0

File: <base>/CORR (142 bytes)
F7 47
Fp1 37
F3 36
F8 2
Pz 101
Oz 126
T7 69
P7 96
LM 94
T8 202
Fz 21
C4 183
P8 170
O2 150
F4 224
RM 190
NAS 31
FP2 18
O1 116