Resources


Database Restricted Access

Kinematic dataset of actors expressing emotions

Mingming Zhang, Lu Yu, Keye Zhang, Bixuan Du, Bin Zhan, Shaohua Chen, Xiuhao Jiang, Shuai Guo, Jiafeng Zhao, Yang Wang, Bin Wang, Shenglan Liu, Wenbo Luo

1402 kinematic recordings of twenty-two semi-professional actors expressing emotions such as happiness, sadness, anger, fear, disgust, and surprise.

body movement emotion motion capture kinematic data

Published: July 7, 2020. Version: 2.1.0


Database Restricted Access

Kinematic dataset of actors expressing emotions

Mingming Zhang, Lu Yu, Keye Zhang, Bixuan Du, Bin Zhan, Shaohua Chen, Xiuhao Jiang, Shuai Guo, Jiafeng Zhao, Yang Wang, Bin Wang, Shenglan Liu, Wenbo Luo

1402 kinematic recordings of twenty-two semi-professional actors expressing emotions such as happiness, sadness, anger, fear, disgust, and surprise.

body movement emotion motion capture kinematic data

Published: July 7, 2020. Version: 2.1.0